Activa

2014 2013
Vaste activa
Materiële vaste activa 49.278.735 51.127.612
Totale vaste activa 49.278.735 51.127.612
Vlottende activa
Voorraden 33.308 50.317
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 91.120
Voorraden 1.279.727 1.503.828
Liquide middelen 15.140.535 18.273.662
Totale vlottende activa 16.453.570 19.918.927
Totaal activa 65.732.305 71.046.539

 

Passiva

2014 2013
Eigen vermogen
Kapitaal 168.327 168.327
Collectief gefinancierd
gebonden vermogen
21.847.458 21.569.367
Niet-collectief gefinancierd
vrij vermogen
883.189 883.189
Totaal eigen vermogen 22.898.974 22.620.883
 
Voorzieningen 1.500.811 804.075
 
Langlopende schulden
(nog voor meer dan een jaar)
29.791.363 31.511.571
Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 193.709 84.944
Overige kortlopende schulden 11.347.448 16.025.066
Totaal kortlopende schulden 11.541.157 16.110.010
Totaal passiva 65.732.305 71.046.539