Resultaten

2014 2013
Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(excl. subsidies)
54.800.697 53.456.105
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 601.514 501.912
Subsidies 269.340 275.290
Overige bedrijfsopbrengsten 1.093.583 1.027.643
Som der bedrijfsopbrengsten 56.765.134 55.260.950
Bedrijfslasten
Personeelskosten 36.835.815 35.791.648
Afschijvingen op immateriële vaste activa 5.421.402 4.411.606
Overige bedrijfskosten 12.616.382 13.168.124
Som der bedrijfskosten 54.873.599 53.371.378
 
Bedrijfsresultaat 1.891.535 1.889.572
 
Financiële baten en lasten -1.613.446 -1.742.426
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 278.089 147.146
Resultaat boekjaar 278.089 147.146