Atlant geeft vorm aan de participatiesamenleving

‘Participatiesamenleving’ was in 2013 het woord van het jaar. Maar als maatschappelijk ondernemer geeft Atlant al veel langer inhoud aan dat begrip. Een paar voorbeelden:

Ontwikkeling van woonservicegebieden in Apeldoorn en omgeving
Doel: mensen in staat stellen langer zelfstandig te wonen, in de eigen wijk. Aanpak: samenwerking met gemeente Apeldoorn in ketenzorg en met welzijnsorganisatie Wisselwerk voor meer welzijn in de wijk. Atlant geeft zijn woonzorgcentra ook de functie van wijksteunpunt.

Actief burgerschap en ‘civil society’
Doel: aansluiten bij het beleidsdoel van de gemeente Apeldoorn; burgers ondersteunen elkaar in informele netwerken.

Aanpak:

 • meedenken in en deelnemen aan projecten zoals Samen op Dreef in De Maten en Voor elkaar in Anklaar
 • woonzorglocaties openstellen voor de buurt
 • inrichten informatie- en adviespunten in alle locaties van Atlant, waar inwoners van de wijk terechtkunnen voor informatie en advies over onder andere zorg, welzijn, vrijwillg.


Vrijwilligers
Doel: vrijwilligers krijgen een actieve rol in de zorg. We willen actief burgerschap promoten. Atlant heeft 800 vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de zorg.

Aanpak:

 • inzetten van vrijwilligers die dagelijks meehelpen in de zorg
 • mede organiseren van de Apeldoornse Vrijwilligers Night
 • participeren in het Verenigingsbureau en de Vrijwilligersacademie in Apeldoorn


Banen en stages voor speciale doelgroepen
Doelen: maatschappelijke deelname van mensen met een uitkering, jongeren kennis laten maken met zorg en welzijn.

Aanpak: maatschappelijke stages aanbieden aan jongeren en uitkeringsgerechtigden. Voor deze laatste groep kan de stage een opstap zijn naar werk of vrijwilligerswerk.

Mantelzorgers
Doel: goede ondersteuning mantelzorgers. Die zijn onmisbaar in het leven van onze cliënten. Niet alleen door hun bijdrage aan de verzorging en praktische hulp, maar ook omdat zij de cliënt het beste kennen.

Aanpak: goed mantelzorgbeleid met als kenmerken:

 • altijd een vaste contactpersoon voor de mantelzorger
 • goede ondersteuning en taakverdeling in de zorg
 • mantelzorger kan en mag cliënt ook helpen als deze in een instelling woont
 • mantelzorger bepaalt zelf de grenzen van inzet en Atlant respecteert deze wensen
 • Atlant neemt zorg van mantelzorgers over waar nodig of gewenst
 • wensen of mogelijkheden van mantelzorgers worden meegenomen in bijvoorbeeld indicatie en zorgplan.