Atlant blijft werken aan nog betere kwaliteit

Ook in 2013 groeide het kwaliteitsbewustzijn zichtbaar bij Atlant. Dat blijkt onder meer uit het enthousiasme en de motivatie van medewerkers, het feit dat cliënten tevreden zijn en het opnieuw voldoen aan de HKZ-kwaliteitseisen. Toch blijft Atlant werken aan nog betere kwaliteit van de zorg en dienstverlening. In 2013 is daarom een start gemaakt met het traject ‘unieke zorg voor unieke mensen’. In dit traject wil Atlant haar kwaliteit verder verbeteren. De insteek is de cliënt. Atlant wil haar organisatie zo inrichten dat medewerkers optimaal worden ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden voor de cliënten. Eind 2013 is daarom gestart met een pilot Kanteling Kwaliteit op twee afdelingen; Berkenhove en Coolsingel. De cliënt en diens netwerk staan daarin centraal. De medewerker zal meer ruimte krijgen om adequaat te kunnen reageren op vragen van cliënten en zijn familie. Het management en de ondersteunende diensten zijn hier op afgestemd en dragen bij aan dit streven.

Daarnaast investeert Atlant in interne audits, risicoanalyses, terugkerende evaluaties van bedrijfsprocessen en een soepele klachtafhandeling. In 2013 is ook het organisatiehandboek verder vervolmaakt. Elke medewerker kan hierin de actuele versies van alle belangrijke organisatiedocumenten terugvinden. Zo werkt iedereen volgens dezelfde afspraken en kwaliteitsnormen. Ook dat draagt bij aan kwaliteit.

Cliënttevredenheid

Elke twee jaar onderzoekt Atlant de cliënttevredenheid. Het onderzoek zelf, dat gehouden is in januari 2013, bestaat uit interviews met cliënten die bij Atlant wonen en een enquête onder de thuiszorgcliënten. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de jaarplannen en verbeterplannen bij Atlant. De Centrale Cliëntenraad is nauw betrokken is bij het kwaliteitsbeleid en houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering van de plannen.

Uitkomst onderzoek

Over het geheel scoort Atlant gemiddeld. Dat betekent: gelijk aan de score van twee derde van alle organisaties in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Op de onderdelen schoonmaak en voeding scoorde Atlant echter onder het gemiddelde. En voor bejegening was de score gemiddeld, maar om de ambities te verwezenlijken moet die score in 2015 boven het gemiddelde uitkomen. In overleg met de cliëntenraad heeft Atlant daarom besloten de komende jaren in te zetten op betere resultaten voor bejegening, schoonmaak en voeding.