Activa

2013 2012
Vaste activa
Materiële vaste activa 51.127.612 54.775.017
Totale vaste activa 51.127.612 54.775.017
Vlottende activa
Voorraden 50.317 83.277
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 91.120 0
Voorraden 1.503.828 1.246.553
Liquide middelen 18.273.662 17.815.772
Totale vlottende activa 19.918.927 19.145.602
Totaal activa 71.046.539 73.920.619

 

Passiva

2013 2012
Eigen vermogen
Kapitaal 168.327 168.327
Collectief gefinancierd
gebonden vermogen
21.569.367 21.422.220
Niet-collectief gefinancierd
vrij vermogen
883.189 883.189
Totaal eigen vermogen 22.620.883 22.473.736
 
Voorzieningen 804.075 872.737
 
Langlopende schulden
(nog voor meer dan een jaar)
31.511.571 38.822.717
Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 84.944 366.588
Overige kortlopende schulden 16.025.066 11.384.840
Totaal kortlopende schulden 16.110.010 11.751.428
Totaal passiva 71.046.539 73.920.618