Resultaten

2013 2012
Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(excl. subsidies)
53.456.105 53.376.562
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 501.912 402.841
Subsidies 275.290 94.859
Overige bedrijfsopbrengsten 1.027.643 2.045.134
Som der bedrijfsopbrengsten 55.260.950 55.919.396
Bedrijfslasten
Personeelskosten 35.791.648 33.685.446
Afschijvingen op immateriële vaste activa 4.411.606 4.151.297
Overige bedrijfskosten 13.168.124 14.258.772
Som der bedrijfskosten 53.371.378 52.095.515
 
Bedrijfsresultaat 1.889.572 3.823.881
 
Financiële baten en lasten -1.742.426 -1.105.390
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 147.146 2.718.491
Resultaat boekjaar 147.146 2.718.491