Resultaten

2012 2011
Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(excl. subsidies)
53.376.562 47.626.753
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 402.841 518.173
Subsidies 94.859 161.625
Overige bedrijfsopbrengsten 2.045.134 1.201.865
Som der bedrijfsopbrengsten 55.919.396 49.508.416
Bedrijfslasten
Personeelskosten 33.685.446 30.082.134
Afschijvingen op immateriële vaste activa 4.151.297 3.565.514
Overige bedrijfskosten 14.258.772 12.112.176
Som der bedrijfskosten 52.095.515 45.759.824
 
Bedrijfsresultaat 3.823.881 3.748.592
 
Financiële baten en lasten -1.105.390 -1.306.916
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.718.491 2.441.676
Resultaat boekjaar 2.718.491 2.441.676