Activa

2012 2011
Vaste activa
Materiële vaste activa 54.775.017 52.793.488
Totale vaste activa 54.775.017 52.793.488
Vlottende activa
Voorraden 83.277 82.588
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 76.815
Voorraden 1.246.553 860.812
Liquide middelen 17.815.772 17.137.772
Totale vlottende activa 19.145.602 18.157.987
Totaal activa 73.920.619 70.951.475

 

Passiva

2012 2011
Eigen vermogen
Kapitaal 168.327 168.327
Collectief gefinancierd
gebonden vermogen
21.422.220 18.703.729
Niet-collectief gefinancierd
vrij vermogen
883.189 683.189
Totaal eigen vermogen 22.473.736 19.555.245
 
Voorzieningen 872.737 816.800
 
Langlopende schulden
(nog voor meer dan een jaar)
38.822.717 38.814.244
Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 366.588 0
Overige kortlopende schulden 11.384.840 11.765.186
Totaal kortlopende schulden 11.751.428 11.765.186
Totaal passiva 73.920.618 70.951.475